หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

admin printing
2021-01-27 12:24:01

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะอาทิน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้Download