หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > ประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 ด้านเทคโนโลยี
ประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 ด้านเทคโนโลยี

admin printing
2021-01-27 12:01:04

ประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 ด้านเทคโนโลยี


วันที่ 18 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุมกลุ่มย่อยและจัดทำกรอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 ด้านเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องของผู้เรียนในอนาคต โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

- แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

- แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร


Download