หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

admin printing
2018-09-07 14:54:16

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561


 เมื่อวันที่ 12 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครโดยได้รับการต้อนรับจากรองผู้อำนวยการวิทยาลัย นายพิชัย ปัญญาอาวุธ มีนักศึกษาเข้าฟังจำนวน 5 หลักสูตร รวมประมาณ 70 คน
โดยมี อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ นำทีม
อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง หัวหน้าแขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ และ อาจารย์วัฒน์ พลอยสี ร่วมประชาสัมพันธ์ด้วย