สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันสำนักงานของสาขาวิชาตั้งอยู่ ณ อาคาร47 ซึ่งมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

  • ปีการศึกษา 2528 เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาในระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)วิชาเอกการพิมพ์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ปีการศึกษา 2542 ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
  • ปีการศึกษา 2543 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ปีการศึกษา 2549 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02. 2018