คณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์   ประธานคณะกรรมการ
2. อาจารย์วัฒน์       พลอยศรี                กรรมการ
3. อาจารย์ไกรพ      เจริญโสภา              กรรมการ
4. อาจารย์อพิณญา  มุ่งอ้อมกลาง            กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
02. 2018