หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
1 . PTT1101 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [Physics for Printing Technology] 
2 . PTT1102 เคมีสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [Chemistry for Printing Technology] 
3 . PTT1103 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [Mathematics for Printing Technology] 
4 . PTT3101 สถิติและการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [Statistics and Research for Printing Technology] 
5 . PTT4101 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ์ [Practicum in Printing Technology Research] 
6 . PTT1201 เทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้น [Introduction to Printing Technology] 
7 . PTT1202 วัสดุทางการพิมพ์ [Printing Materials] 
8 . PTT1203 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ [Prepress Technology] 
9 . PTT1401 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ์ [Digital Photography for Printing] 
10 . PTT1701 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [English for Printing Technology] 
11 . PTT2201 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ [Postpress Technology] 
12 . PTT2401 การออกแบบกราฟิกทางการพิมพ์ [Graphic Design in Printing] 
13 . PTT2601 การประเมินราคางานพิมพ์ [Printing Estimation] 
14 . PTT1301 การพิมพ์พื้นนูน [Relief Printing] 
15 . PTT2301 การพิมพ์ออฟเซต [Offset Printing] 
16 . PTT2302 การพิมพ์สกรีน [Screen Printing] 
17 . PTT2303 การพิมพ์พื้นลึก [Recess Printing] 
18 . PTT2501 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [Packaging Printing Technology]
19 . PTT2602 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมการพิมพ์ [Environmental Management and Occupational Health in Printing Industry] 
20 . PTT2701 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการพิมพ์ [English Business for Printing Technology] 
21 . PTT2702 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [English for Presentation in Printing Technology]
22 . PTT3301 การพิมพ์ดิจิทัล [Digital Printing]
23 . PTT3601 การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ [Printing Quality Control]
24 . PTT3602 การจัดการการผลิตทางการพิมพ์ [Printing Production Management]
25 . PTT4801 การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์ [Seminar in Printing Technology]
26 . PTT4802 โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ์ [Printing Technology Project]
27 . PTT2202 การบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ์ [Printing Machine Maintenance]
28 . PTT3401 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ [Packaging Design]
29 . PTT3501 บรรจุภัณฑ์กระดาษ [Paper Packaging]
30 . PTT3502 บรรจุภัณฑ์พลาสติก [Plastic Packaging]
31 . PTT3603 การบริหารธุรกิจการพิมพ์ [Administration for Printing Business]
32 . PTT3604 การตลาดในธุรกิจการพิมพ์ [Marketing in Printing Business]
33 . PTT4501 การทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ [Packaging Materials Test]
34 . PTT4502 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ [Packaging Product Development]
35 . PTT4601 การทำมาตรฐานทางการพิมพ์ [Standardization in Printing]
36 . PTT4602 การประกอบธุรกิจการพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง [Small and Medium Enterprises for Printing Business]
37 . PTT4603 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ [Productivity Improvement Techniques in Printing Industry]
38 . PTT4701 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ์ [Information Technology in Printing]

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
1 . PRT1101 เทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้น [Introduction to Printing Technology]
2 . PRT1102 วัสดุทางการพิมพ์ [Printing Materials]
3 . PRT1201 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ [Prepress Work Technology]
4 . PRT1301 การพิมพ์พื้นนูน [Relief Printing]
5 . PRT1501 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการพิมพ์ [Digital Photography for Printing]
6 . PRT2101 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [Applied Physics for Printing Technology] 
7 . PRT2102 เคมีประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [Applied Chemistry for Printing Technology]
8 . PRT2104 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [Mathematics and Statistics for Printing Technology]
9 . PRT2105 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ [English for Printing Technology]
10 . PRT2301 การพิมพ์ออฟเซต [Offset Printing]
11 . PRT2302 การพิมพ์สกรีน [Screen Printing]
12 . PRT2401 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ [Post press Work Technology]
13 . PRT2402 เครื่องพิมพ์ออฟเซตและการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ [Offset Press and Printing Machine Maintenance]
14 . PRT2501 การออกแบบทางการพิมพ์ [Graphic Design in Printing]
15 . PRT2601 การประเมินราคางานพิมพ์ [Printing Estimates]
16 . PRT3105 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการพิมพ์ [English Business for Printing Technology]
17 . PRT3201 เทคโนโลยีทางภาพ [Imaging Technology]
18 . PRT3301 การพิมพ์พื้นลึก [Recess Printing]
19 . PRT3303 การพิมพ์ไร้แรงกด [Non-Impact Printing]
20 . PRT3304 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [Packaging Printing Technology]
21 . PRT3305 บรรจุภัณฑ์กระดาษ [Paper Packaging]
22 . PRT3306 บรรจุภัณฑ์พลาสติก [Plastic Packaging]
23 . PRT3501 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ [Graphic Design in Print Media by Computer]
24 . PRT3502 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ [Packaging Design]
25 . PRT3601 การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ [Printing Quality Control]
26 . PRT3602 การจัดการการผลิตทางการพิมพ์ [Printing Production Management]
27 . PRT3603 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมการพิมพ์ [Environmental Management and Occupational Health in Printing Industry]
28 . PRT3604 ธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ [Printing Industry]
29 . PRT3605 การตลาดในอุตสาหกรรมการพิมพ์ [Marketing in Printing Industry]
30 . PRT3701 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีการพิมพ์ [Law and Ethics in Printing Technology]
31 . PRT3901 การวิจัยและปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการพิมพ์ [Research and Practicum in Printing Technology]
32 . PRT4101 ไฟฟ้ากับอุตสาหกรรมการพิมพ์ [Electricity in Printing Industry]
33 . PRT4102 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพิมพ์ [Information Technology in Printing]
34 . PRT4103 อิเล็กทรอนิกส์การพิมพ์ [Electronics Printing]
35 . PRT4601 การประกอบธุรกิจการพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง [Small and Medium Enterprises for Printing Business]
36 . PRT4602 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ [Productivity Improvement Techniques in Printing Industry]
37 . PRT4901 การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์ [Seminar in Printing Technology]
38 . PRT4902 โครงงานเทคโนโลยีการพิมพ์ [Printing Technology Project]
02. 2018