หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
1. PTT4901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ [Preparation for Field Experience in Printing Technology]
2. PTT4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ [Field Experience in Printing Technology]
3. PTT4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์ [Preparation for Cooperative Education in Printing Technology]
4. PTT4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์ [Cooperative Education in Printing Technology]

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
1 . PRT4805 การเตรียมสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ [Preparation for Cooperative Education and Field Experience in Printing Technology]
2 . PRT4806 สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ [Cooperative Education and Field Experience in Printing Technology]
02. 2018