อาจารย์

อาจารย์ไกรพ   เจริญโสภา

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2551)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ.2547)

งานวิจัย

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การพิมพ์พื้นนูน เรื่อง ระบบพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (พ.ศ.2553)
สถานการณ์ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงครามงานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.(พ.ศ.2554)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชา การพิมพ์ดิจิทัล สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.(พ.ศ.2554)

ประกาศนียบัตร

การอบรม 2th Teacher Forum PML KL ที่ประเทศมาเลเซีย
ประกาศนียบัตร การเข้าร่วมสัมมนา PrintPromotion Specialist Teacher Training Seminar ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
01. 2018